Το Ευρωπαϊκό Έργο Apphelp4SMEs

Ελληνικά

povek

Το Ευρωπαϊκό Έργο Apphelp4SMEs (Erasmus +) και η Γ.Σ. ΠΟΒΕΚ: Οι εμπειρίες από τη συμμετοχή μας και προοπτικές αξιοποίησης του Έργου

Η όλη εμπλοκή της ΠΟΒΕΚ στο Έργο Apphelp4SMEs (« το Έργο») υπήρξε χρήσιμη και δημιουργική. Συμμετείχαμε στην ανάπτυξη δύο αξιόλογων πληροφοριακών εντύπων: του «Ενημερωτικού Φυλλαδίου για το Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ)» και του «Οδηγού Επιχειρήσεων για τη Μαθητεία ». Θα χρησιμοποιούμε τα έντυπα αυτά και κατά τα επόμενα χρόνια λειτουργίας της Υπηρεσίας Στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) για τη Μαθητεία για την ενημέρωση των μελών μας και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου επιχειρηματία. Οι εκπαιδευμένοι Διευκολυντές Μαθητείας (Apprenticeship Facilitators) της ΠΟΒΕΚ θα συνεχίσουν να παρέχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το θεσμό και τα οφέλη του ΣΜΕΕΚ, είτε με προσωπική επικοινωνία είτε μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Υποστήριξης της Μαθητείας (www.apphelp4smes.eu).

 Ένα άλλο σημαντικό όφελος της συμμετοχής μας στο Έργο είναι και η ενίσχυση της συνεργασίας μας με τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΜΤΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Οι λειτουργοί της ΔΜΤΕΕΚ που διαχειρίζονται το Σύστημα Μαθητείας γνωρίζουν πλέον ότι η ΠΟΒΕΚ διαθέτει πολλά μέλη σε ολόκληρη την Κύπρο που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν Μαθητευόμενους από όλους τους κλάδους στους οποίους το Σύστημα Μαθητείας παρέχει κατάρτιση. Τα μέλη μας ζητούν από τους Μαθητευόμενους ισχυρή διάθεση για εργασία και μάθηση και είναι αποφασισμένα να τους μεταδώσουν όσες περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες μπορούν. Έχουμε επίσης παράσχει στη Διεύθυνση ΜΤΕΕΚ όλες τις απόψεις που συλλέξαμε από τα μέλη μας αναφορικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτει ένας Μαθητευόμενος (μέσω της συμπλήρωσης του «Εντύπου Περιγραφής Θέσεως Μαθητείας»). Όλα τα μέλη μας ζητούν όπως οι Μαθητευόμενοι (σε όλους τους κλάδους) διαθέτουν βασικές ψηφιακές και στοιχειώδεις πρακτικές γνώσεις κατά την έναρξη της Μαθητείας. Πιστεύουμε επίσης πως είναι ανάγκη να μελετηθεί από τη Διεύθυνση ΜΤΕΕΚ η δυνατότητα εισαγωγής προγραμμάτων Μαθητείας σε επαγγελματικούς κλάδους στους οποίους παρατηρείται αυξημένη ζήτηση (όπως επεξεργασία κρέατος/κρεοπωλεία).

Επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή και συνεισφορά μας στο συλλογικό αυτό Έργο εμπλούτισε τις γνώσεις και ενίσχυσε τις δυνατότητες μας να εξυπηρετήσουμε τα μέλη μας όσον αφορά στον εντοπισμό και αξιοποίηση Μαθητευομένων. Έχουμε αποκομίσει νέες γνώσεις από κάθε εταίρο του Έργου (ντόπιο και ξένο) και πιστεύουμε ότι και εκείνοι έλαβαν ενδελεχή ενημέρωση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Κυπριακές ΜμΕ στον αγώνα τους για επιβίωση και ανάπτυξη. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους εταίρους από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία που μας παρείχαν διεξοδική ενημέρωση για τις βέλτιστες πρακτικές υλοποίησης προγραμμάτων Μαθητείας στις χώρες τους.

Αφού η όλη εμπειρία υπήρξε καρποφόρα, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε την Υπηρεσία Στήριξης των ΜμΕ για τη Μαθητεία (ΥΣΜμΕΜ). Μια και η ΠΟΒΕΚ παραμένει ένας οργανισμός με στενές σχέσεις και συχνές επαφές στο επίπεδο των συλλογικών οργάνων/επιτροπών των επαγγελματικών συνδέσμων και των επαρχιών, θα καθιερωθεί όπως γίνεται αναφορά σε κάθε συνεδρία στην ύπαρξη και λειτουργία της ΥΣΜμΕΚ και της Διαδικτυακής Πύλης www.apphelp4smes.eu. Με τον τρόπο αυτό θα υπενθυμίζονται τα εκλεγμένα στελέχη της ΠΟΒΕΚ να πληροφορούν τα μέλη μας ότι μπορούν να απευθύνονται στους Διευκολυντές Μαθητείας σε συνεχή βάση. Επίσης, κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου, οι Διευκολυντές Μαθητείας θα επικοινωνούν με τα μέλη μας, με στόχο την τοποθέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων Μαθητευομένων σε επιχειρήσεις.

 Ως κατακλείδα, εισηγούμαστε τον σχεδιασμό και υλοποίηση δύο σύντομων προγραμμάτων κατάρτισης τα οποία κρίνουμε ως αναγκαία για την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού της Μαθητείας, τόσο για τους Μαθητευόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις:

  1.  πρόγραμμα διάρκειας μισής ημέρας για να μάθουν οι υπεύθυνοι κατάρτισης στις επιχειρήσεις να διαμορφώνουν και υλοποιούν αποτελεσματικά προγράμματα ένταξης των Μαθητευομένων στην επιχείρηση, και
  2. πρόγραμμα διάρκειας μισής ημέρας για να διδαχθούν οι Μαθητευόμενοι τρόπους ορθής συμπεριφοράς στους χώρους εργασίας και να αντιληφθούν την ανάγκη για σοβαρή και σκληρή εργασία κατά τα χρόνια της Μαθητείας και την υπόλοιπη τους ζωή.

 Φρονούμε ότι τα δύο αυτά προγράμματα θα πρέπει να σχεδιασθούν και υλοποιηθούν από κοινού από τους ενδιάμεσους φορείς (ΕΒΕ Λεμεσού και Πάφου και ΠΟΒΕΚ) και τη Διεύθυνση ΜΤΕΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Πρέπει επίσης να διαμορφωθούν από το κράτος φορολογικά και άλλα οικονομικά κίνητρα για να ενθαρρυνθούν έμπρακτα οι επιχειρήσεις να προσλάβουν Μαθητευομένους.