Παραδοτέα

Ανάλυση Αναγκών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) για τη Μαθητεία στην Κύπρο

 Ανάλυση Αναγκών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) για τη Μαθητεία στην Κύπρο

 

Υπηρεσία Μαθητείας για τις ΜμΕ στην Κύπρο

 Εργαλειοθήκη για ΜμΕ 

 Οδηγός Υποστηρικτών Μαθητείας 

 

Χρήσιμοι Οδηγοί για τη Μαθητεία

 Οδηγός Επιχειρήσεων για τη Μαθητεία στην Κύπρο

 Οδηγός Μαθητευομένων για τη Μαθητεία στην Κύπρο