Προφίλ

ProfileΣτόχος του έργου είναι η «Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων» (capacitybuilding) των ενδιάμεσων φορέων, όπως είναι τα εμπορικά επιμελητήρια, οι εργοδοτικές οργανώσεις και άλλοι αρμόδιοι φορείς, έτσι ώστε να προσφέρουν στοχευμένη στήριξη στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων μαθητείας.

Κατά την πιλοτική φάση του έργου (Οκτώβριος 2016-Οκτώβριος 2018), η υπηρεσία AppHelp4SMEs θα εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη κλίμακα στην Κύπρο και σε μικρότερη κλίμακα στην Πολωνία.

Συγκεκριμένα, το έργο επιδιώκει την επίτευξη των ακόλουθων βασικών στόχων και σχετικών αποτελεσμάτων:

  • Ανάπτυξη μιας υπηρεσίας διασύνδεσης και στήριξης της μαθητείας (helpdesk) για τις ΜμΕ στην Κύπρο και την Πολωνία: η υπηρεσία αυτή θα προσφέρεται από ενδιάμεσους φορείς (π.χ. Επιμελητήρια, Οργανώσεις Εργοδοτών, Ιδρύματα Στήριξης ΜμΕ κτλ.) που στηρίζουν άμεσα τις ΜμΕ.
  • Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου πληροφόρησης και στήριξης της μαθητείας (apprenticeship toolkit) για την Κύπρο και την Πολωνία: ένα κεντρικό σύστημα πληροφόρησης για τις ΜμΕ.
  • Ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης για τους υποστηρικτές της μαθητείας (apprenticeship facilitators) στους ενδιάμεσους φορείς στην Κύπρο και την Πολωνία, καθώς και για λειτουργούς σε Σχολεία, Οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), Υπουργείο Παιδείας κλπ. – υπεύθυνους για το πρόγραμμα τοποθέτησης μαθητευομένων στη βιομηχανία.
  • Ανάπτυξη ενός εθνικού και διακρατικού δικτύου καταρτισμένων υποστηρικτών μαθητείας με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του έργου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης των ΜμΕ και των εθνικών φορέων σχετικά με τα οφέλη των προγραμμάτων μαθητείας τα οποία παρέχουν υψηλής ποιότητας ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.

Ποιοι θα ωφεληθούν από την υπηρεσία AppHelp4SMEs;

Οι κύριοι δικαιούχοι της υπηρεσίας AppHelp4SMEs είναι:

  • ΜμΕ: Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αξιοποιήσουν μαθητευόμενους στον οργανισμό τους.
  • Μαθητευόμενοι και μαθητές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ): Νέοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ΜμΕ για την απόκτηση εμπειρίας στον τομέα της ειδίκευσής τους.
  • Υπεύθυνοι Μαθητείας: Λειτουργοί των Σχολείων Μαθητείας και των Οργανισμών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) που είναι υπεύθυνοι για το πρόγραμμα τοποθέτησης μαθητευόμενων στη βιομηχανία.

Εκτός από τους κύριους δικαιούχους θα επωφεληθούν επίσης οι ενδιάμεσοι φορείς, όπως τα εμπορικά επιμελητήρια και οι εργοδοτικές οργανώσεις που θα προσφέρουν αυτή την υπηρεσία.

  • Ενδιάμεσοι φορείς: Θα ενδυναμώσουν τις δομές τους και θα αναπτύξουν την ικανότητά τους να υποστηρίζουν τις ΜμΕ για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων μαθητείας.