Υπηρεσία διασύνδεσης & στήριξης της μαθητείας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΥδΣΜΑ)

Τι είναι η Υπηρεσία Διασύνδεσης & Στήριξης της Μαθητείας (ΥδΣΜΑ);

Η Υπηρεσία Διασύνδεσης & Στήριξης της Μαθητείας δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου AppHelp4SMEs με σκοπό την καθοδήγηση και πρακτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία και προσφορά ποιοτικών θέσεων μαθητείας.

Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς για τη λειτουργία της ΥδΣΜΑ στην Κύπρο;

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν προς τις επιχειρήσεις από τους ακόλουθους μεσολαβητικούς οργανισμούς σε όλη την Κύπρο:

  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού
  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου
  • Γενική Συνομοσπονδία Παγκυπρίων Οργανώσεων Βιοτεχνιών - Επαγγελματιών  Καταστηματαρχών - Γ.Σ. Π.Ο.Β.Ε.Κ.

Ποιες υπηρεσίες διασύνδεσης και στήριξης παρέχονται στις ΜμΕ;

Σε κάθε έναν από τους αρμόδιους μεσολαβητικούς οργανισμούς βρίσκονται κατάλληλα καταρτισμένοι υποστηρικτές της μαθητείας (facilitators), έτοιμοι να προσφέρουν ΔΩΡΕΑΝ καθοδήγηση και στήριξη στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσλάβουν μαθητευόμενους.

Η ΥδΣΜΑ προσφέρει:

Ενημέρωση

  • Ολοκληρωμένη ενημέρωση για το σύστημα μαθητείας και τα οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από τη συμμετοχή τους.

Συμβουλευτική Υποστήριξη & Καθοδήγηση

  • Για τον σχεδιασμό ποιοτικών θέσεων μαθητείας από τις επιχειρήσεις
  • Για την αποτελεσματική προσέλκυση και επιλογή μαθητευομένων
  • Για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν από τις επιχειρήσεις
  • Για την ορθή ένταξη των μαθητευομένων στον χώρο εργασίας
  • Για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και επίβλεψη των μαθητευομένων στον χώρο εργασίας

 

Διασύνδεση & Προώθηση

  • Διασύνδεση των επιχειρήσεων με τις Τεχνικές Σχολές και τους σχολικούς επιθεωρητές για την εύρεση μαθητευόμενων σε συγκεκριμένες ειδικότητες.